RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy,że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KRESBUD (podmiot, który realizuje dla Państwa usługę KRESBUD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa lub Jacek Szyjka KRESBUD) z siedzibą
ul. Przemysłowa 21, 32-660 Chełmek, tel. 33 841 13 84, e-mail biuro@kresbud.pl

 

2. W sprawie ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisząc na:

adres email: biuro@kresbud.pl

adres korespondencyjny j.w

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zawarcia i wykonywania umowy w tym podjęcia działań związanych z przygotowaniem oferty przed zawarciem umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej realizacją – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach prawa ,

b) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na  Administratorze, w szczególności podatkowych, rachunkowych, archiwalnych, sprawozdawczych, z tytułu rękojmi – przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – m.in. przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia i egzekucji lub przedawnienia roszczeń, odpowiedzi na pytania i skargi,

d) w przypadku formularza kontaktowego, polegającym na przekazywaniu Państwu informacji wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych – do czasu realizacji celu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji.

 

4. Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

 

5. Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO , w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, m.in. dochodzeniu roszczeń, marketingu bezpośrednim oraz budowaniu relacji i wizerunku.

 

6. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

7. Okres przechowywania Państwa danych będzie odpowiadał realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją celu.

 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych osobowych - uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania oraz kopii danych.

b) Prawo do sprostowania danych - poprawienie danych osobowych o ile są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

c) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - o ile nie istnieją przeszkody natury prawnej.

d) Prawo do wniesienia sprzeciwu.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

f) Prawo do przenoszenia danych - uzyskania swoich danych osobowych lub wskazania innego administratora do którego należy przekazać dane o ile będzie to technicznie możliwe..

g) Prawo do wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na czynności przed jej wycofaniem.

h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

 

9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi w zakresie dostaw materiałów, IT, spraw księgowych, podatkowych, prawnych, doradczych, audytowych, ubezpieczeń, obsługi korespondencji. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym (np. Prokuratura, Policja, Urząd Skarbowy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sądy powszechne) – w przypadku wystąpienia o ich udostępnienie.

 

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

11. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi .

 

Pragniemy zapewnić, że KRESBUD dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe zabezpieczyć przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem. W tym celu wdrożono odpowiednie środki organizacyjne i techniczne ochrony danych osobowych.